Podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní společnost ARTDEM s.r.o., se sídlem Hlinky 135/68, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ: 08609578, email: info@artdem.cz (dále jako „Společnost“) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává a úchovává osobní údaje klientů a zájemců o poskytnutí služeb (dále jako „klienti“).

Společnost tímto klientům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Společnost jakožto Správce zpracovává osobní údaje klienta, který je subjektem údajů. Společnost zpravidla zpracovává osobní údaje klientů napřímo získané od nich, z veřejných registrů, případně od třetích osob a to v souvislosti s poskytováním objednaných služeb. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává následující osobní údaje:

a) identifikační a kontaktní údaje klienta – jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště, adresu sídla, údaje uvedené v obchodním rejstříku, číslo občanského průkazu, číslo účtu, email a telefonický kontakt,
b) veškeré údaje, které klient poskytl Společnosti v souvislosti s poskytováním služeb nebo které se Společnost jinak v této souvislosti dozvěděla;
c) údaje o poskytnutých službách klientovi, včetně záznamů z telefonické a emailové komunikace;

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

a) plnění smlouvy mezi Klientem a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují (povinnosti vůči orgánům státní správy, povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů);
c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Společnost poskytuje získané osobní údaje klienta příjemcům a třetím stranám, zejména orgánům veřejné moci, fyzickým či právnickým osobám (zejm. osoby poskytující účetní služby, IT služby, webhosting). 

Společnost tímto klienta informuje, že je oprávněn požadovat od Společnosti přístup k jeho osobním údajům, má právo žádat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Společností a klientem, jakož i z právních předpisů. Společnost dále informuje, že klient je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje klienta budou uloženy po dobu trvání smluvního, případně mimosmluvního vztahu mezi Společností a klientem. Po ukončení poskytování í služeb jsou osobní údaje uchovávány po dobu pěti let ode dne, kdy Společnost ukončí poskytování služeb, neníli právními předpisy stanoveno jinak.

Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

Společnost přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení antivirovým programem, šifrováním. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2019.